REGULAMIN SERWISU SprawdzonaFirmaBudowlana.PL

§ 1

Wstęp

Niniejszy regulamin serwisu sprawdzonafirmabudowlana.pl („Regulamin”) reguluje zasady i sposób korzystania z serwisu internetowego sprawdzonafirmabudowlana.pl, którego właścicielem i wydawcą jest SprawdzonaFirmaBudowlana.pl, z siedzibą w Warszawie, zarządzająca serwisem SprawdzonaFirmaBudowlana.pl Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym sprawdzonafirmabudowlana.pl dotyczące przedsiębiorstw i instytucji mają swoje źródło w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Ponadto, w serwisie udostępniane są także informacje dostarczone przez przedsiębiorstwa i instytucje, które pozostają w bezpośrednim kontakcie z SprawdzonaFirmaBudowlana.pl. Ramy prawne przetwarzania przez SprawdzonaFirmaBudowlana.pl danych osobowych osób fizycznych korzystających z serwisu (Użytkowników) są określone w następujących aktach prawnych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ramy prawne przetwarzania przez SprawdzonaFirmaBudowlana.pl danych osobowych osób fizycznych, dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, zawartych w wizytówkach przedsiębiorstw są określone w następujących aktach: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

 

§ 2

Definicje

 1. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet korzysta z serwisu sprawdzonafirmabudowlana.pl oraz zapoznaje się z treścią prezentowaną w Serwisie lub korzysta z jakichkolwiek usług oferowanych przez Serwis i Usługodawcę.
 2. Usługodawca – oznacza spółkę SprawdzonaFirmaBudowlana.pl z siedzibą w Warszawie, zarządzającą serwisem SprawdzonaFirmaBudowlana.pl.
 3. Baza Danych – oznacza zbiór wszelkiej treści i wszelkich danych dotyczących przedsiębiorców i instytucji dostępny i prezentowany w ograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem narzędzi elektronicznych udostępnionych przez Usługodawcę (wyszukiwarki) w Serwisie.
 4. Serwis – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem sprawdzonafirmabudowlana.pl, zawierającą wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie Bazy Danych.
 5. Pliki „cookies” – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Pliki cookies stosuje się najczęściej w celu monitorowania aktywności Użytkowników.
 6. Regulamin – oznacza regulamin serwisu internetowego sprawdzonafirmabudowlana.pl.

 

§ 3

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników

 1. Usługodawca w ramach Serwisu bezpłatnie umożliwia Użytkownikom:

a) wyszukiwanie i przeglądanie informacji o przedsiębiorcach lub instytucjach publikowanych w Serwisie,

b) wyszukiwanie i przeglądanie artykułów opublikowanych w Serwisie,

c) publikowanie opinii o przedsiębiorcach lub instytucjach w Serwisie.

 1. Wszystkie usługi wymienione w punkcie 1 są świadczone bezpłatnie dla Użytkowników w ramach korzystania z Serwisu.

§ 4

Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorców i instytucji

 1. Usługodawca w ramach Serwisu bezpłatnie świadczy na rzecz przedsiębiorców i instytucji usługę prezentacji podstawowych informacji o przedsiębiorstwie lub instytucji w formie wizytówki. Wizytówka zawiera ogólnodostępne dane opublikowane w CEIDG lub KRS, bądź na stronach internetowych przedsiębiorstwa/instytucji.
 2. Przedsiębiorca lub instytucja ma prawo żądać usunięcia komentarza opublikowanego w opinii, dotyczącego przedsiębiorstwa lub instytucji, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Przedsiębiorstwo lub instytucja ma możliwość zrezygnowania w dowolnym momencie z prezentacji bezpłatnej wizytówki w Serwisie.
 4. Prezentacja rozszerzonych informacji o przedsiębiorstwie lub instytucji w Serwisie, poza podstawowymi danymi w wizytówce, jest możliwa na podstawie odrębnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem lub instytucją a Usługodawcą.

 

§ 5

Zasady korzystania z Serwisu

 1. SprawdzonaFirmaBudowlana.pl upoważnia każdego Użytkownika do korzystania z Serwisu i zapoznawania się z treścią Bazy Danych wyłącznie w ograniczonym zakresie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są: a) dostęp do sieci Internet; b) zainstalowana przeglądarka internetowa, takie jak Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.
 3. Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują spółce SprawdzonaFirmaBudowlana.pl
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością Usługodawcy i jej kontrahentów. Dane zamieszczone w Serwisie nie mogą być elektronicznie pobierane przez Użytkownika w celu tworzenia list wysyłkowych służących seryjnemu składaniu jakichkolwiek ofert handlowych w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, bądź tworzeniu innych baz danych.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim treści zamieszczonych w Serwisie, chyba że jest to możliwe za pomocą standardowych funkcjonalności Serwisu, takich jak udostępnienie wizytówki w serwisach społecznościowych. Użytkownik nie ma również prawa generowania zapytań i operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu wyszukiwarki i Bazy Danych, ani rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie pozyskanych w ten sposób części lub całości Bazy Danych.
 6. Prawa do treści zamieszczonych w Serwisie, znaków towarowych i Baz Danych udostępnionych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły odpowiednią zgodę na ich umieszczenie w Serwisie lub nie zgłosiły sprzeciwu wobec tego faktu.
 7. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników treści w Serwisie (w szczególności komentarzy w ramach opinii), które są bezprawne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub naruszają prawa osób trzecich.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, zwłaszcza w przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 10. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

 

§ 6

Dodawanie opinii

 1. Użytkownik ma możliwość wystawiania opinii na temat przedsiębiorców lub instytucji.
 2. Opinie wystawione przez Użytkownika są opatrywane dowolnym podpisem, który jest przez niego podawany w treści opinii.
 3. Opinie dotyczące przedsiębiorców lub instytucji mogą odnosić się wyłącznie do ich działalności zawodowej i powinny opierać się na osobistych doświadczeniach Użytkownika wystawiającego opinię. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść komentarza do zamieszczonej opinii.
 4. Nie jest dozwolone zamieszczanie w komentarzach do opinii treści bezpośrednio lub pośrednio reklamowych ani rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionych informacji handlowych (tzw. spam).
 5. Komentarze do opinii o przedsiębiorcach lub instytucjach nie mogą naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów ani zasad współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest używanie wulgarnych, niecenzuralnych lub obraźliwych wyrażeń, formułowanie pomówień, odnoszenie się do życia prywatnego i rodzinnego, oskarżanie o popełnienie przestępstwa itp.
 6. SprawdzonaFirmaBudowlana.pl ma prawo odmówić opublikowania komentarza do opinii oraz usunąć opublikowany komentarz lub inne informacje zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika, jeśli są one sprzeczne z niniejszym Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub naruszają dobre obyczaje.

 

§ 9

Dodawanie przedsiębiorstw i instytucji do Bazy Danych

 1. Użytkownicy mają możliwość dodawania przedsiębiorstw i instytucji do Bazy Danych poprzez administratora strony SprawdzonaFirmaBudowlana.pl.
 2. Przed opublikowaniem danych przez Użytkownika w formie bezpłatnej wizytówki, Usługodawca dokonuje weryfikacji autentyczności tych danych.

 

§ 10

Odpowiedzialność

 1. SprawdzonaFirmaBudowlana.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę opinii zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników.
 2. SprawdzonaFirmaBudowlana.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z treści opinii oraz innych informacji zamieszczanych przez Użytkowników.
 3. SprawdzonaFirmaBudowlana.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań zaciągniętych przez Użytkowników lub innych osób za pośrednictwem Serwisu oraz za zdolność tych osób do zaciągania zobowiązań.
 4. SprawdzonaFirmaBudowlana.pl nie ponosi odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej, wobec żadnego Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, jakości danych, treści reklam lub ogłoszeń zamieszczonych na stronach Serwisu.
 5. SprawdzonaFirmaBudowlana.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich ani działań jakichkolwiek Użytkowników, którzy wykorzystują treści zawarte w Serwisie w sposób sprzeczny z zasadami korzystania z Serwisu.

 

§ 11

Statystyki

 1. SprawdzonaFirmaBudowlana.pl zastrzega sobie prawo do zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników w celu poznania ich preferencji i oceny zgodności z zasadami korzystania z Serwisu oraz Regulaminem. Dane te są anonimowe i nie stanowią danych osobowych zgodnie z przepisami prawa i nie podlegają ochronie przewidzianej dla danych osobowych.

§ 12

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres e-mail kontakt@sprawdzonafirmabudowlana.pl Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane identyfikacyjne osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania i niezwłocznie powiadomi Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, gdy informacje zawarte w reklamacji wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć.
 3. Użytkownik nie ma prawa odwoływać się od treści odpowiedzi na reklamację.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. SprawdzonaFirmaBudowlana.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.
 4. Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie właściwy jest sąd powszechny dla siedziby Usługodawcy.
 5. Użytkownicy mają zapewniony dostęp do niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formacie umożliwiającym pobranie, zapisanie i wydrukowanie.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go w Serwisie.